Disclaimer 

De NWHHT,  PWHHT en patiëntenverniging HOOFD-HALS (PVHH) (voorheen NSvG, patiëntenvereniging voor stembandlozen)) besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De NWHHT, PWHHT  en de PVHH behouden zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. De NWHHT, PWHHT  en de PVHH  aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. De NWHHT, PWHHT  en de PVHH  aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de NWHHT, PWHHT  en de PVHH .

Merken en productnamen zijn het handelsmerk van hun respectievelijke eigenaren. Indien u van mening bent, dat enig recht wordt geschaad, of als u iets onduidelijk is, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de PVHH via 030-2321483 of info@pvhh.nl